Aktualisiert: 15.12.2018
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther P99 QA


Typ P99 QA Stempel Adler/N, DE, Beschuss AK
Serien-Nr. FAI0703 Beschriftung rts. Warning: Read Safety Manual
Made in Germany
Kaliber 9 mm para Beschriftung lks. Walther Schleife, P99 QA
Achtung: Warnhinweise beachten
Carl Walther, Ulm/Do
Zubehör Originalschachtel Baujahr 2009